врѐме

Значение на думата време

мн. времена, ср.
1. Спец. Само ед. Във философията – основна форма, наред с пространството, на съществуване на материята. Във времето и пространството.
2. Само ед. Продължителност, траене на това, което става, измервано в секунди, минути, часове и пр. Колко време ще се бавиш? Как бързо минава времето!
3. Само ед. Определен момент, промеждутък, период. Прекарах добре времето си в неделя. По време на заседанието. В това време. По това време. По всяко време. Нощно време.
4. Само ед. Удобен, подходящ, благоприятен момент. Не е време за четене. Време е да тръгваме. Май че е време да започваме. Никога не намираш време за мене.
5. Епоха, исторически период. Това са останки от времето на Второто българско царство. Размирни времена.
6. Спец. В езикознанието – глаголна категория, чрез която се определя положението на действието спрямо момента на говорене. Сегашно време. Минало свършено време.
Без време. Преждевременно. Замина си без време.
В последно време. Напоследък. В последно време зачестиха валежите.
Едно време. Разг. Преди години, някога, отдавна. Имало едно време. Ние едно време не правехме така.
На времето. Разг. Отдавна, някога, на което съм свидетел.
На първо време. Разг. В началото. Тия продукти ще ни стигнат на първо време.
Ни в туй, ни в онуй време. Разг. В неподходящ момент.
От време на време. Понякога. Идват си от време на време.
По едно време. Разг. В неопределен минал момент. По едно време чух шум.
По някое време. Разг. В неопределен бъдещ момент. Мини по някое време!
Преди време. Не много отдавна. ср., само ед. Състояние на атмосферата в определено място, в определен момент. Времето днес е хубаво. Какво е времето при вас? Времето се разваля. Времето се оправя. Тихо време. Облачно време. Студено време. Горещо време. Хладно за сезона време.

Синоними на думата време

(същ.) доба
(същ.) времетраене, продължителност, трайност
(същ.) период, сезон, епоха, срок, час, момент
(същ.) времена

Превод на думата време на английски език

1. time
годишно ВРЕМЕ time of the year, season
доста ВРЕМЕ a good/great while
едно ВРЕМЕ at one time, in the-old days
западноевропейско ВРЕМЕ Greenwich mean time
работно ВРЕМЕ office hours, work time
върша нещо вън от работното ВРЕМЕ do s.th. out of hours
свободно ВРЕМЕ leisure, spare time; free time
точно ВРЕМЕ correct/right/exact time
ВРЕМЕ за лягане bed time
ВРЕМЕ за обед dinner time
дошло е ВРЕМЕ the time has arrived/is ripe (за for)
бе ВРЕМЕ когато лит. time was when
ВРЕМЕто лети time flies
ВРЕМЕто минава time goes by/is passing
ще мине известно ВРЕМЕ it will be some time (преди before)
няма много ВРЕМЕ there isn't much time, time is short, time presses
не е далеч ВРЕМЕто когато, няма да мине много ВРЕМЕ и it will not be long before
мина онова ВРЕМЕ когато the time is past when
няма ВРЕМЕ за губене there is no time to lose/to be lost; time presses
ВРЕМЕто напредва time is getting on
не остава много ВРЕМЕ there isn't much time left,ВРЕМЕtime is getting short
ако ВРЕМЕто позволи if time permits
безВРЕМЕ before o.'s time; unseasonably
в едно или друго ВРЕМЕ at one time or another
в друго ВРЕМЕ at some other time
в същото at the same time
в това ВРЕМЕ meanwhile
зимно/лятно ВРЕМЕin winter/summer
нощно ВРЕМЕ at night
ни в това ни в онова/по никое ВРЕМЕ at an unseasonable/unearthly hour, at untimely/odd hours
ВРЕМЕ е it's (about) time
крайно ВРЕМЕ е it is high time
и ВРЕМЕ му е and high/about time, too
сега му е ВРЕМЕто now is the time, now if ever
ВРЕМЕ ми е o.'s time has come (и за смърт) (да to), be old enough to
не е ВРЕМЕ за this is no time for (c ger.); it is a bad time to (c inf.)
докато е още ВРЕМЕ before ifs too late; while the going is good
дотогава има много ВРЕМЕ there's plenty of time; that's a long time off
за известно ВРЕМЕ for a time/while
за малко/кратко ВРЕМЕ for a (short) while, for a short time
за (вътре в) много малко ВРЕМЕ in no time
за първо ВРЕМЕ for a start
когато му дойде ВРЕМЕто in due course/time, in its due season. when the right time comes
още не му е дошло ВРЕМЕто the time is not yet ripe
на ВРЕМЕ in/on time
той винаги идва на ВРЕМЕ he is always on time; he always comes on time
на ВРЕМЕ за влака in time for the train
не давам на ВРЕМЕ (материал и пр.) be late with
предупреждавам на ВРЕМЕ warn in good time
пристигам на ВРЕМЕ arrive on/to time
не на ВРЕМЕ unoppor-tunely
тъкмо на ВРЕМЕ just in/on time
всичко на ВРЕМЕто си all in good time
от ВРЕМЕ на ВРЕМЕ from time to time, between times, occasionally, on and off, once in a while
от доста ВРЕМЕ for quite a while
от някое ВРЕМЕ насам for some time past
по ВРЕМЕто когато at the time when
по едно ВРЕМЕ at one time; at one point, suddenly, unexpectedly
пo едно или друго ВРЕМЕ at one lime or another
по някое ВРЕМЕ some time
пo това/онова ВРЕМЕ at this/that time
по това ВРЕМЕ на годината at this time of year
по него ВРЕМЕ at/about that time
по всяко ВРЕМЕ at any time, at all times
по всяко ВРЕМЕ на годината at every season of the year
догодина по това ВРЕМЕ this time next year
преди известно ВРЕМЕ some time ago
преди много ВРЕМЕ a long time ago
през ВРЕМЕ на during, in
през ВРЕМЕ на работа while working, at work, during hours
през ВРЕМЕ на война in time of war, in wartime
през цялото ВРЕМЕ all the time, from first to last
след ВРЕМЕ after a time
след известно ВРЕМЕ (sometime) later
след малко ВРЕМЕ, не след много ВРЕМЕ presently
след като е минало толкова ВРЕМЕ after such a long time. at this distance of time
не минало много ВРЕМЕ и soon after, not long after
много ВРЕМЕ му взе да he was long in,he was a long time in (c ger.)
губя си ВРЕМЕто waste (o.'s) time
дай ми ВРЕМЕ give me time
тая работа ще вземе/иска ВРЕМЕ this will take time
имам много свободно ВРЕМЕ have time on o.'s
2. (състояние на атмосферата) weather
хубаво ВРЕМЕ good/fine weather
лошо ВРЕМЕ bad weather
мръсно/неприятно/противно/отвратително ВРЕМЕ foul/nasty/beastly weather
дъжделиво ВРЕМЕ wet/rainy weather
неустойчиво/променливо ВРЕМЕ broken weather
ВРЕМЕто е хубаво/лошо it is fine/bad weather
ВРЕМЕто е облачно it is cloudy, the sky is overcast
ВРЕМЕто се задържа it is settled weather
ВРЕМЕто ще се обърне there is going to be a break in the weather; the weather will change
при всякакво ВРЕМЕ in all weathers
ако позволи ВРЕМЕто, при хубаво ВРЕМЕ weather permitting
независимо от това какво е ВРЕМЕто, при каквото и да е/при всяко ВРЕМЕ wet or fine, rain or shine, in rain or fine
какво ужасно ВРЕМЕ what awful weather! какво беше ВРЕМЕто, докато бяхте на море? what sort of weather did you have at the seaside?
изгледи за ВРЕМЕ то a weather forecast.; be allowed time
ВРЕМЕ по пет минути на всеки оратор limit every speaker to five minutes
не ВРЕМЕ дума да се каже за be dead set against
ВРЕМЕ свобода на някого allow s.o. freedom. give freedom to s.o.
3. (доставям, снабдявам) furnish, supply, provide
(излъчвам) give out, emit
ВРЕМЕ данни supply data
ВРЕМЕ електрическа енергия на provide power for, supply with power
слънцето ВРЕМЕ топлина и светлина the sun emits heat and light
4. (раждам, произвеждам, нося) yield, bear, produce
ВРЕМЕ мляко give/yield milk
маслините дават дървено масло olives yield oil
ВРЕМЕ жетва yield/bear a harvest
ВРЕМЕ плод bear fruit
ВРЕМЕ дивиденти yield dividents
ВРЕМЕ лихва bear/yield interest
5. (плащам) pay
колко даде за тези обувки? how much did you pay for those shoes?
6. (продавам) sell, charge
дават портокалите по 1 лв. килото they sell oranges at 1 lev the kilo, oranges sell/are sold at 1 lev the kilo
колко го давате? what do you charge for it? how. much Is it? what are you asking for it?
7. (изпращам-телеграма и пр.) send
ВРЕМЕ телеграма на send a telegram/cable/wire to, wire to, cable to
8. (устройвам-концерт и пр.) give
(представям-пиеса и пр.) show, play, put on
ВРЕМЕ концерт/забава/прием give a concert/a party/a reception
ВРЕМЕ обед/вечеря на give a lunch/a dinner for, entertain to lunch/dinner
тази вечер дават Хамлет they're playing/showing/giving Hamlet tonight. Ham Set is on tonight
какво дават в кино Х? what is on/showing at the Х (Cinema)? отдавна дават тази пиеса the play has had a long run, the play has been on a long time
той даде добър Хамлет he made a good Hamlet
9. (установяваме поставям) fix, set
ВРЕМЕ среща fix an appointment (на with)
ВРЕМЕ срок set a time-limit
ВРЕМЕ тон set the tone
ВРЕМЕ задача set a task
10. (равнявам се на) make, add up to
ВРЕМЕ (си) вид pretend, make believe
ВРЕМЕ воля на indulge, give full play to; give vent to
ВРЕМЕ (телефонна) връзка put through (c to)
ВРЕМЕ възможност afford/present an opening/an opportunity (за for)
ВРЕМЕ възможност на enable (s.o.), give (s.o.) an opportunity (да to с inf.)
ВРЕМЕ гласност на give publicity to
ВРЕМЕ дете за осиновяване put a child into a home
ВРЕМЕ много жертви suffer heavy losses
ВРЕМЕ скъпи жертви pay a costly/heavy toll in human life
ВРЕМЕ живота си lay down o.'s life
ВРЕМЕ на занаят bind (s.o.) over as an apprentice, apprentice (s.o.); put s.o. apprentice
ВРЕМЕ изстрел/залп fire a shot/a volley
ВРЕМЕ клетва take/make/swear an oath
не ВРЕМЕ мира на някого give/allow s.o. no peace
ВРЕМЕ за обнародване submit for publication
ВРЕМЕ си оставката resign, hand in o.'s resignation
ВРЕМЕ отпор на repulse
ВРЕМЕ признаци на show/give signs of
ВРЕМЕ някому да разбере, ВРЕМЕ да се разбере вж. разбирам
ВРЕМЕ сметка за give/render an account of (на to, за of)
ВРЕМЕ си сметка за realize, be aware of
ВРЕМЕ си ясна сметка за be fully aware of
ВРЕМЕ сражение give battle
ВРЕМЕ сянка supply shade
ВРЕМЕ тласък на give an impetus to, set s.th. going
ВРЕМЕ си труд да take (the) trouble to (c inf.), trouble to
не си ВРЕМЕ много труд вж. разбирам
ВРЕМЕ утайка leave a sediment
не се ВРЕМЕ stick to o.'s guns, not give in, show fight, keep o.'s tail up
ВРЕМЕ си парите (харча за какво да е) part with o.'s money
ВРЕМЕ c едната ръка, вземам с другата give with one hand and take away/back with the other
ВРЕМЕ пътя на send packing, cashier
дават ми пътя get (the order of) the boot
не се ВРЕМЕ за него he can't compare with me
колко години му даваш? how old do you take him to be?
бих му дал тридесет I should put him down at/as thirty
не му дават годините he doesn't look


Любовта в семейството

Полезно

Резервация на евтини самолетни билети и подробна информация за държави, градове и летища. Най-изгодни цени и онлайн резервация на билети.

Пожелания за всякакви поводи - рожден ден, имен ден, празници... Най-подробния български съновник - над 7000 тълкувания.

Вижте последните новини от днес в сайта с всички български вестници, списания и онлайн медии: Vestnicibg.com.


Съставете своя лична телевизионна програма в ТВ-програма.BG