държа̀вен

Значение на думата държавен

‑вна, ‑вно, мн. ‑вни, прил. Който се отнася до държава. Държавни разноски. Държавен план. Държавен бюджет. Държавно съкровище. Държавен герб. Държавна хазна. Държавни институции. Държавни документи. Държавна власт. Държавна граница. Държавно учреждение. ◊ Държавен апарат. Система от органите на държавата, чрез които се осъществяват съответните и функции, съставна част от нейния механизъм, съдържанието на дейността на която се предопределя от политическия режим на съответната държава. Държавен арбитраж. Юрид. Държавен орган в България до 1991 г. за решаване на преддоговорни и гражданскоправни, имуществени спорове между стопански организации. Държавен вестник. Официален печатен орган на Народното събрание, започнал да излиза в София от 1879 г., в който се публикуват укази, постановления, договори, конвенции, съобщения и обявления. Държавен глава.
1. Орган или лице, върховен представител на държавата във вътрешните и международните отношения, снабден с определени в конституцията компетенции, обикн. главнокомандващ въоръжените сили и притежаващ право да назначава висши държавни длъжности, дипломатически представители, да приема акредитивни писма и др. 2. При републиките — президент. Държавен департамент. Външно политическо ведомство на САЩ (от 1789) с функцията на министерство на външните работи, което се оглавява от държавен секретар. Държавен изпит. Последният преди завършване изпит във висшите и средни специални учебни заведения, който се държи пред определена за случая комисия. Държавен капитализъм. Иконом. Система от икономически отношения в държавата, която служи за стимулиране на ускореното развитие на стопанството чрез протекционизъм, строителство на държавни предприятия, субсидии и др., с цел да се изгради национална промишленост. Държавен монопол. Изключително право на държавата върху производството или търговията с отделни стоки, със строго регламентиране от българската конституция, чрез закон, на обектите и на дейностите, върху които се установява. Държавен мъж. Остар. Човек, който заема длъжност, пост във висшите държавни органи. Държавен печат. Използваният от председателя на Народното събрание, Министерския съвет, министерствата и др. под. кръгъл печат с изображение на държавния герб в средата, с два надписа: "Република България" — в горната половина на кръга и "Държавен печат" — в долната. Държавен преврат. Завладяване или опит за завладяване на властта чрез противозаконни, неконституционни средства. Държавен резерв. Запаси от най-важни видове суровини, материали и готова продукция, предназначени за задоволяване на нужди, които могат да възникнат при изключителни обстоятелства (бедствия, война и др.). Държавен секретар. Длъжността на оглавяващия Държавния департамент (външнополитическото ведомство) на САЩ, съответстваща на министър на външните работи в европейските страни. Държавен стандарт. Утвърдените от правителствен орган изисквания към произвежданата продукция, следването на които е задължително за всички организации и предприятия. Държавен съвет. Висш, постоянно действащ от 1971 г. до 1990 г. орган на държавната власт, избиран от Народното събрание и съединяващ в себе си законодателната и изпълнителната дейност. Държавна лотария. Вид игра за печалби на вещи или пари от предварително продадени билети с номера. Държавна тайна. Факти, сведения или предмети (писма, карти, чертежи и др.) от военно, политическо, стопанско и друго естество на дадена страна, списъкът с които е приет от Народното събрание и узнаването на които от друга държава може много да и навреди, затова се преценява като тежко престъпление. Държавно право. Юрид. 1. Наука за държавата като публичноправна организация и нейните правни проявления вътре в държавата. 2. Отрасъл от правото, включващ съвкупността на правните норми, които уреждат устройството и управлението на държавата, правното положение на гражданите, политическата и икономическата система, функциите на отделни власти и др.


Любовта в семейството

Полезно

Резервация на евтини самолетни билети и подробна информация за държави, градове и летища. Най-изгодни цени и онлайн резервация на билети.

Пожелания за всякакви поводи - рожден ден, имен ден, празници... Най-подробния български съновник - над 7000 тълкувания.

Вижте последните новини от днес в сайта с всички български вестници, списания и онлайн медии: Vestnicibg.com.


Съставете своя лична телевизионна програма в ТВ-програма.BG