пра̀во

Значение на думата право

мн. права, ср.
1. Само ед. Установени и съблюдавани в едно общество норми за регулиране на отношенията между гражданите и техните обединения, както и науката за тези норми. Римско право. Гражданско право.
2. Узаконена свобода на човека да прави нещо или да се ползва от нещо. Граждански права. Право на глас. Права и задължения.
3. Законно основание, причина. Имам право на нещо. С какво право влизате тук?
4. Само мн. Правоспособност. Придобивам шофьорски права.
прил. правен, правна, правно, мн. правни. Правна консултация.
прил. правов, правова, правово, мн. правови. Правов ред. Правова държава.
Имам право. Не греша. нареч.
   1. По права линия. Вървя право напред.
   2. По най-прекия път, без отклонения, заобикалки. Идваш право при мен. Право в очите.
   3. В съгласие с истината, справедливо. Право казваш.

Синоними на думата право

(същ.) закони, норми
(същ.) законност, справедливост, правда, правдина
(същ.) основание, законно основание
(същ.) привилегия, преимущество, монопол, запазено право, придобито право
(същ.) прерогатив, власт
(същ.) юриспруденция, правоведение, законоведение
(нар.) направо, пряко, директно, непосредствено, без заобикалки
(нар.) точно, тъкмо, веднага
(същ.) задача, цел, интерес
(същ.) искане, иск, претенция, твърдение
(същ.) разрешение
(същ.) служба, работа, място, длъжност, задължение
(същ.) харта, грамота, устав

Превод на думата право на английски език

1. същ. right (на to, of c ger., над over)
title (на to)
права rights, (пълномощия) powers
авторско ПРАВОcopyright
граждански права civil rights
ПРАВО на гласуване, избирателно ПРАВО right to vote, elective franchise; suffrage
всеобщо избирателно ПРАВО universal suffrage
имам ПРАВО на гласуване be eligible to vote
лишавам от избирателни и граждански права disenfranchise
ПРАВО на давност юр. prescription, prescriptive right
законно ПРАВО a legal right
ПРАВО на прелетяване над/преминаване през чужда територия fly-over rights, way-leave
ПРАВОто на силния/на силата the right of the strong
ПРАВО на собственост property rights. ownership
ПРАВО на убежище right of sanctuary/asylum
влизам в правата си come into o.'s own
take over, (на домакин) play the host
възстановявам правата на restore s.o. to his rights
в ПРАВОто си съм be within o.'s rights (да to, in c ger.)
давам ПРАВО на някого entitle s.o. to (c inf.), (заявявам, че някой е прав) declare s.o. to be right, admit s.o. to be in the right
запазвам си ПРАВОто reserve the right
запазвам си ПРАВО то за по-късно (при черпене) may I have some later, (при гостуване) may I come another time
имам ПРАВО да се ползувам от (дом, игрище и пр.) have the run of
имам ПРАВО да have a right to (do s.th.), be entitled to (do s.th.), be justified in (doing s.th.)
have a title/claim (на, над to)
имам пълно ПРАВО be fully entitled to, have every right (да to c inf.)
кой им дава ПРАВОто да what right have they to (c inf.)
нямам ПРАВО да have no right to (c inf.)
пo ПРАВО by rights
предявя-вам правата си establish o.'s rights
c ПРАВО with good reason, with truth, rightly, fairly reasonably
с пълно ПРАВО with justice, right-fully, with a great deal of justification
той не е съгласен, и с ПРАВО he doesn't agree to it, quite rightly so
с какво ПРАВО what right have you/they etc. to (c inf.); on what grounds do you/they etc.
2. (наука) law, jurisprudence
въздушно ПРАВО air law
гражданско ПРАВО civil/common law
държавно ПРАВО public law
международно ПРАВО international law
морско ПРАВО maritime law
наказателно ПРАВО criminal law
национално ПРАВО municipal law
обичайно ПРАВО unwritten law, common law
облигационно ПРАВО contractual law
юмручно ПРАВО club-law
доктор пo ПРАВО то a doctor of law
следвам ПРАВО study law, study/read for the bar
3. (справедливост, правда) justice
4. нар. (в права посока) straight, direct; right, bang
ПРАВО навън right/straight out
ПРАВО напред/нагоре/надолу н пр. straight ahead/up/down etc.
ПРАВО пред себе си before o.'s nose
блъснах се ПРАВО в I bumped smack into
гледам ПРАВО пред себе си look straight ahead; look straight before one/in front of one
гледам ПРАВО в очите look (s.o.) full in the face
5. (направо към целта без заобикалки) идвам ПРАВО на въпроса come straight to the point
казвам ПРАВО в очите/лицето say s.th. light to s.o.'s face. say s.th. frankly/openly/bluntly/roundly
отивам ПРАВО към целта go straight to the goal
отивам ПРАВО у дома go straight home
попадам ПРАВО в целта hit the mark/the bull's eye
6. (справедливо) ПРАВО или криво rightly or wrongly
което си е-ПРАВО in all fairness
ПРАВО куме, та в очи flat and plain; (speak) straight from the shoulder


Полезно

Резервация на евтини самолетни билети и подробна информация за държави, градове и летища. Най-изгодни цени и онлайн резервация на билети.

Пожелания за всякакви поводи - рожден ден, имен ден, празници... Вижте последните новини от днес в сайта с всички български вестници, списания и онлайн медии: Vestnicibg.com.


Съставете своя лична телевизионна програма в ТВ-програма.BG